Konkurs na Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Niedźwiadek” postanawia o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  „Niedźwiadek” w Warszawie (dalej: „Konkurs”).

 • Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni spełniać następujące minimalne warunki:
 1. wykształcenie wyższe, preferowane: prawnicze, ekonomiczne lub techniczne,
 2. co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. znajomość zagadnień spółdzielczości mieszkaniowej,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. życiorys (CV), list motywacyjny, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem;
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. dokumenty potwierdzające minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym wraz z ewentualnymi rekomendacjami;
 4. oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej SM „Niedźwiadek”;
 5. oczekiwane wynagrodzenie.
 • Termin składania ofert przez kandydatów ustala się na do dnia 23 listopada 2020r., godz. 17.00. Oferty można składać osobiście w biurze Spółdzielni lub listownie – liczy się data wpływu.

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Niedźwiadek z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. 1-Maja 5 lok. 1, tel.: +48 22/662 63 16, e-mail: biuro@smniedzwiadek.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@smniedzwiadek.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast pozostałe dane, np. zdjęcie, dane do kontaktu oraz inne informacje zawarte w liście motywacyjnym, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawrze Pani/Pan dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje o stanie zdrowia, niepełnosprawności) konieczna będzie Pani/Pana pisemna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 6. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku lub krócej jeśli wycofa Pani/Pana zgodę na przetwarzanie swoich danych.
 7. W celu odwołania zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji należy wysłać wiadomość na podany wyżej adres mailowy Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych) na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Niedźwiadek z siedzibą w Warszawie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”