Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niedźwiadek”

 

 

ogłasza przetarg na:

 

wyłonienie firmy do sprzątania zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Niedźwiadek”

 

 

  1. Przedmiot zamówienia: kompleksowe utrzymanie czystości, estetyki, higieny i porządku w częściach wspólnych budynków i terenów zewnętrznych wchodzących w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Niedźwiadek” usytuowanych w Warszawie oraz wykonywanie usług pomocniczych.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia określa specyfikacja, którą można odbierać w biurze Spółdzielni (wpłata na konto w PKO BP 70 1020 1055 0000 9102 0016 9086). Koszt 70 zł.
  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 13.00 wadium w wysokości 3000 zł.
  4. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta – na kompleksowe sprzątanie zasobów S.M. „Niedźwiadek” w terminie do 10 listopada 2017 r. do godz. 13.00
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada godz. 13.30
  6. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
  7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.